Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    nhân tiện

    * Các từ tương tự:
    obiter dictum