Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excursus /eks'kə:səs/  

  • Danh từ, số nhiều excursuses
    bài bàn thêm, bài phát triển (về một vấn đề, để ở phần phụ lục cuốn sách)