Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dependent /dɪˈpɛndənt/