Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debauch /di'bɔ:t∫/  

 • Động từ
  làm sa ngã, cám dỗ
  nó cám dỗ nhiều cô gái ngây thơ
  Danh từ
  cuộc trác táng

  * Các từ tương tự:
  debauched, debauchedly, debauchee, debaucher, debauchery