Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crotchet /ˈkrɑːʧət/  

  • noun
    plural -ets
    [count] Brit :quarter note

    * Các từ tương tự:
    crotchety