Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crotchetiness /'krɔtʃitinis/  

  • Danh từ
    sự quái gở, tính kỳ quặc