Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ngông; người có những ảo tưởng
    người bán lấy những thành kiến