Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contrary /ˈkɑːnˌtreri/  /Brit ˈkɑːntrəri/