Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) ương ngạnh, ngoan cố

    * Các từ tương tự:
    frowardness