Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfavourable /ʌn'feivərəbl/  

 • Tính từ
  (Mỹ unfavorable)
  không thuận lợi
  an unfavourable situation for starting a new business
  tình thế không thuận lợi cho việc khởi đầu một công cuộc kinh doanh mới

  * Các từ tương tự:
  unfavourableness