Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfavourableness /'ʌn'feivərəblnis/  

  • Danh từ
    tính chất không thuận lợi
    sự không có triển vọng