Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condense /kənˈdɛns/