Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condensed milk /kən,densd'milk/  

  • sữa đặc (có đường)