Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condensedness /kən'denstnis/  

  • Danh từ
    tính cô đặc
    tính súc tích