Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cadaver /kəˈdævɚ/  

  • noun
    plural -ers
    [count] formal :a dead body :corpse

    * Các từ tương tự:
    cadaverous