Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cadaveric /kə'dævərik/  

  • Tính từ
    (y học) (thuộc) xác chết