Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

volition /və'li∫n/  /vəʊ'li∫n/

 • Danh từ
  ý muốn
  of one's own volition
  tự ý, không bị ép buộc

  * Các từ tương tự:
  volitional, volitionally