Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

volitional /və'li∫nəl/  

 • Tính từ
  tự ý
  a volitional act
  một hành động tự ý

  * Các từ tương tự:
  volitionally