Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

victualling /'vitliɳ/  

 • Danh từ
  sự cung cấp lương thực thực phẩm; sự tiếp tế lương thực thực phẩm
  victualling note
  (hàng hải) phiếu cấp lương thực thực phẩm cho thuỷ thủ

  * Các từ tương tự:
  victualling-bill, victualling-house, victualling-office, victualling-yard