Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

victualling-office /'vitliɳ,ɔfis/  

  • Danh từ
    phòng cung cấp lương thực thực phẩm cho hải quân