Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    quán ăn, cửa hàng ăn