Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giấy phép cho tiếp tế lương thực thực phẩm (được miễn thuế quan)