Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh)
    thịt thăn

    * Các từ tương tự:
    undercutter