Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lượng (hàng…) quay vòng; tốc độ luân lưu (hàng hoá)
  doanh số; doanh thu
  (số ít) tốc độ thay công nhân
  why does your company have such a rapid turnover of staff?
  sao công ty của anh thay thế công nhân nhanh thế?

  * Các từ tương tự:
  Turnover tax