Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Giới từ
  về phía
  walk towards the river
  đi về phía sông
  look towards the sea
  nhìn ra phía biển
  nhằm, hướng tới
  chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ hướng tới một thoả hiệp
  trong mối quan hệ với, với
  ông ta đối xử rất trìu mến với các con bà ta
  nhằm mục đích đóng góp vào (việc gì); nhằm mục đích làm (gì đó)
  the money will go towards [the cost ofbuilding a new school
  số tiền đó nhằm mục đích đóng góp vào việc xây một ngôi trường mới
  gần (một thời điểm nào đó)
  sự thiếu hụt thực phẩm chắc là sẽ tệ hại hơn vào gần cuối thế kỷ này