Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  con cóc
  (nghĩa bóng)
  đồ ghê tởm

  * Các từ tương tự:
  toad-eat, toad-eater, toad-eating, toad-in-the-hole, toadflax, toadish, toadstone, toadstool, toady