Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    nịnh hót; bợ đỡ
    ăm bám; ăn chực; ăn báo cô

    * Các từ tương tự:
    toad-eater, toad-eating