Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  rạ, tranh (lợp nhà)
  (số ít) (khẩu ngữ) mái tóc dày rậm
  Động từ
  lợp rạ, lợp tranh
  thatch a roof
  lợp rạ mái nhà
  túp lều tranh

  * Các từ tương tự:
  thatch-palm, thatchboard, thatched, thatcher, thatching