Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có mái rạ, có mái tranh, có mái lá; lợp tranh, lợp rạ, lợp lá
    a thatched roof
    mái rạ, mái tranh, mái lá