Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thatching /'θætʃiɳ/  

  • Danh từ
    sự lợp rạ, sự lợp tranh, sự lợp lá
    rạ, tranh, lá để lợp nhà ((như) thatch)