Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thatcher /'θæt∫ə/ /'θæt∫ə[r]/  

  • Danh từ
    người lợp rạ, người lợp tranh