Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    kỳ dị, quái lạ
    dưới tác động của ma túy, đầu óc tôi đầy những hình ảnh kỳ dị

    * Các từ tương tự:
    surrealism, surrealist, surrealistic, surrealistically, surrealistist