Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surrealistic /sə,riə'listik/  

  • Tính từ
    siêu thực
    kỳ dị, quái lạ

    * Các từ tương tự:
    surrealistically