Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surrealist /sə'riəlist/  

 • Danh từ
  nhà văn siêu thực; nghệ sĩ siêu thực
  Tính từ
  siêu thực [chủ nghĩa]

  * Các từ tương tự:
  surrealistic, surrealistically, surrealistist