Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surrealism /sə'riəlizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa siêu thực (trong văn nghệ)