Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chạy tán loạn (súc vật)
  sự đổ xô (người)
  there's been a stampede to buy gold before the price goes up
  người ta đổ xô đi mua vàng trước khi vàng tăng giá
  cuộc đua tài của những người chăn bò (ở Canada)
  Động từ
  [làm cho] chạy tán loạn
  chạy đổ xô đến
  stampede somebody into something (doing something)
  làm cho đổ xô đi làm gì
  tin đồn về sự thiếu thốn hàng hóa làm cho thiên hạ đổ xô đi mua lương thực