Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bài hài hước (văn, thơ); vở kịch nhại
  they did a skit on beauty contests
  họ viết một bài hài hước về cuộc thi sắc đẹp

  * Các từ tương tự:
  skite, skitter, skittish, skittishly, skittishness, skittle, skittle-alley, skittle-ground, skittle-pin