Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    từng người một
    some guests came singly, others in groups
    số khách đến từng người một, số khác đến theo nhóm