Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] riêng rẽ
  they are now living separately
  họ nay sống riêng rẽ
  can the engine and the gear-box be supplied separately?
  động cơ và hộp số có thể cung cấp riêng không?