Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seriatim /,siəri'eitim/  

  • Phó từ
    cái này tới cái khác; từng điểm một