Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được bảo vệ/ che chắn