Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-government /,self'gʌvnmənt/  

  • Danh từ
    chế độ tự trị, chế độ tự quản