Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

independence /,indi'pendəns/  

  • Danh từ
    sự độc lập; nền độc lập

    * Các từ tương tự:
    Independence Day