Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

autonomy /ɔ:'tɒnəmi/  

  • Danh từ
    sự tự trị