Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-abuse /,selfə'bju:s/  

  • Danh từ
    (nói trại)
    sự thủ dâm