Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-pollution /'selfpə'lu:ʃn/  

  • Danh từ
    sự thủ dâm