Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự giao hợp nửa vời (chưa phóng tinh đã rút ra)
    thói thủ dâm