Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seasonal /'si:zənl/  

 • Tính từ
  theo thời vụ, theo mùa
  seasonal work
  công việc theo mùa

  * Các từ tương tự:
  Seasonal adjustment, Seasonal unemployment, seasonally