Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Điều chỉnh thời vụ
    Tên gọi của bất kỳ một quy trình nào trong đó có tác động thời vụ được tính đến hoặc thường hay được loại bỏ khỏi dự liệu