Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seasonally /'si:zənəli/  

  • Phó từ
    theo thời vụ, theo mùa